Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1422
Title: Дослідження стану підприємств побутового обслуговування населення України
Other Titles: Investigation of enterprises of consumer services Ukraine
Authors: Хлістунова, Н. В.
Теміндарова, Т. М.
Keywords: побутові послуги
ремонтні послуги
сфера побутового обслуговування
попит
автосервіс
індивідуальні послуги
household services
repair services
personal services
car wash
consumer services sector
demand
Issue Date: 2015
Citation: Хлістунова Н. В. Дослідження стану підприємств побутового обслуговування населення України / Н. В. Хлістунова. Т. М. Теміндарова // Економічний аналіз : збірник наукових праць. — Тернопіль, 2015. — Том 19. — № 2. — С. 164-170.
Abstract: У статті досліджено основні тенденції розвитку ринку побутового обслуговування населення України. Опрацювання результатів дозволило виявити чинники, що негативно впливають на роботу підприємств побутового обслуговування на прикладі підприємств автосервісу та підприємств, що надають індивідуальні послуги. Оцінюючи попит, визначено та досліджено загальні фактори, які впливають на формування попиту на всі побутові послуги. Дослідження рівня задоволеності попиту було проведено шляхом анкетування. За його результатами встановлено рівень задоволеного і незадоволеного попиту на побутові послуги. Проведені дослідження стану ринку побутових послуг на прикладі ремонтних та індивідуальних послуг в Україні дали змогу визначити стратегічні пріоритети розвитку підприємств побутового обслуговування: сфера вітчизняного побутового обслуговування є своєрідною за рахунок безумовного переважання серед суб'єктів господарювання суб'єктів малого підприємництва; однією з найактуальніших проблем сучасного українського ринку побутових послуг є невисока рентабельність підприємств побутового обслуговування; однією з найперспективніших форм підприємництва, пов'язаного з організацією побутового обслуговування, є супутня та мережева форми; інтенсивному розвитку підприємств побутового обслуговування сприяє зростаючий споживчий попит на побутові послуги.
In the article the major trends in the market of consumer services in Ukraine. Processing of the results revealed factors that adversely affect the consumer services on the example of service centers and enterprises providing personal services. In assessing demand, defined and studied common factors that affect the formation of demand for all domestic services. Research demand satisfaction was conducted by questionnaire. According to the results set level of satisfied and unsatisfied demand for domestic services. The research of the market of public services for example, maintenance and personal services in Ukraine helped to identify strategic priorities for the development of consumer services, domestic consumer services sector is due to a kind of absolute dominance among entities of small businesses; one of the most urgent problems of modern Ukrainian market of public services is low profitability of consumer services; one of the most promising forms of business associated with public service organizations, accompanies and forms a network; intensive development of consumer services contributes to growing consumer demand for household services.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/1422
ISSN: 1993-0259 (Print)
2219-4649 (Online)
Appears in Collections:Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ)
Наукові публікації (статті)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20160331_502.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.