Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/589
Title: Фактори впливу на формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки
Authors: Лойко, В. В.
Keywords: економічна безпека
національна економіка
інноваційна складова
фактори впливу
інноваційна інфраструктура
венчурні фірми
інтелектуальна власність
інтелектуальний потенціал нації
показники-індикатори
граничні значення
моніторинг
экономическая безопасность
национальная экономика
инновационная составляющая
факторы влияния
инновационная инфраструктура
венчурные фирмы
интеллектуальная собственность
интеллектуальный потенциал нации
показатели-индикаторы
граничные значения
мониторинг
economic security
the national economy
the innovative component
influences
innovation infrastructure
venture capital firms
intellectual property
the intellectual potential of the nation
performance-indicators
limit values
monitoring
Issue Date: 2015
Citation: Лойко В. В. Фактори впливу на формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки / В. В. Лойко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2015. - № 4 (89) : Серія "Економічні науки". - C. 113-124.
Abstract: Методика дослідження передбачає використання монографічного методу (для формування мети, завдань, предмету і об’єкту дослідження); структурно-логічний та семантичний (при вивченні проблеми формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки та факторів впливу); класифікації (для формування класифікації спеціальних установ, які складають інноваційну інфраструктуру національної економіки України), трендовий метод – для виявлення тенденцій змін кількості інноваційно активних підприємств та джерел фінансування інноваційної діяльності на підприємствах України; методу узагальнення, аналізу та синтезу (для виявлення чинників, які формують інноваційну складову економічної безпеки національної економіки), системний підхід (при розробці системи критеріїв та індикаторів оцінки рівня інноваційної складової економічної безпеки національної економіки). Розглянуто основні чинники, які впливають на формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки: розвиток інноваційної інфраструктури, наявність та ступінь розвитку системи венчурного інвестування та трансферту технологій, розвиток інтелектуального потенціалу нації, наявність та ступінь захисту інтелектуальної власності, страхування інноваційних ризиків на державному рівні. На основі виділених чинників сформовано систему одиничних показників та їх граничних значень для визначення рівня інноваційної складової економічної безпеки національної економіки. Виділено чинники, що істотно впливають на формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки, яким на рівні держави потрібно приділяти особливу увагу. Запропоновано систему одиничних показників та їх граничних значень для визначення рівня інноваційної складової економічної безпеки національної економіки. Визначення факторів, які мають найбільший вплив на формування інноваційної складової економічної безпеки національної економіки дозволяє сформувати систему одиничних показників із визначенням їх граничних величин для подальшого розрахунку рівня інноваційної складової економічної безпеки національної економіки.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/589
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V89_P113-124.pdf281.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.