Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/859
Title: До розрахунку надійності конструкції
Authors: Березін, Л. М.
Keywords: графоаналітичний спосіб
закон розподілення
квантиль
операція згортки
проектна задача
графо-аналитический способ
закон распределения
квантиль
операция свертки
проектная задача
graph-analytical method
law of distribution
quantile
convolution operation
project task
Issue Date: 2014
Citation: Березін Л. М. До розрахунку надійності конструкції [Текст] / Л. М. Березін // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 5 (79). - C. 98-102.
Abstract: Використано сучасний метод розрахунку надійності конструкції, який базується на теорії випадкових величин, що представлені у виді детермінованих функцій часу. Отримання параметрів функції розподілення випадкової величини ударного навантаження, яке не підпорядковується нормальному закону розподілення, базується на положеннях теорії ймовірностей та математичної статистики, визначення ймовірності безвідмовної роботи – на операції згортки незалежних випадкових величин. Встановлено розрахункові залежності, використання яких дозволяє за вихідними параметрами розподілень випадкових значень ударних навантажень та характеристик міцності матеріалу обчислювати математичне сподівання та середнє квадратичного відхилення еквівалентного закону розподілення. Запропоновано положення розв'язку перевірної задачі по визначенню ймовірності безвідмовної роботи конструкції, що дозволяє проаналізувати на стадії проектування вплив геометричних параметрів небезпечного перерізу конструкції на заданий рівень її надійності. Наукова новизна полягає в можливості використання в розрахунках надійності конструкцій довільного закону розподілення випадкової величини, відмінного від загальноприйнятого нормального або інших класичних законів. Представлено графоаналітичний спосіб визначення параметрів законів розподілення випадкових величин, які не підпорядковуються нормальному закону, що значно спрощує виконання їх в розрахунках надійності.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/859
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра прикладної механіки та машин (ПММ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V79_P098-102.pdf273.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.