Please use this identifier to cite or link to this item: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/960
Title: Основні засоби: організаційно методичні аспекти формування облікової політики підприємства
Authors: Власюк, Т. М.
Юзюк, І. І.
Keywords: облікова політика
основні засоби
принципи обліку
первинні документи
субрахунки
документооброт
учетная политика
основные средства
принципы учета
первичные документы
субсчета
документооборот
accounting policy
fixed assets
principles of accounting
primary documents
sub-accounts
documents turnover
Issue Date: 2014
Citation: Власюк Т. М. Основні засоби: організаційно методичні аспекти формування облікової політики підприємства [Текст] / Т. М. Власюк, І. І. Юзюк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 2 (76). - C. 197-206.
Abstract: Розробка методичних положень, рекомендацій та пропозицій щодо формування облікової політики стосовно основних засобів. При проведенні дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи вивчення процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку, а саме: монографічний – при формуванні предмету та об’єкту дослідження; індукції та дедукції – при визначенні принципів облікової політики, метод системного вивчення господарських процесів – при розробці напрямів удосконалення форм первинних документів руху основних засобів. В процесі проведення дослідження обґрунтовано принципи і виділено елементи облікової політики щодо основних засобів, що сприятиме наданню користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації. Розроблено принципи, на яких базується облік основних засобів; виділено основні аспекти обліку основних засобів, що повинні міститися в обліковій політиці підприємства; запропоновано в робочому плані рахунків створити систему субрахунків ІІ рівня, що сприятиме проведенню оцінки ефективності використання основних засобів. Наукове обґрунтування вибору організаційно-методичних аспектів облікової політики щодо основних засобів підвищить рівень достовірності та корисності обліково-економічної інформації.
URI: http://er.knutd.com.ua/handle/123456789/960
Appears in Collections:Наукові публікації (статті)
Вісник КНУТД
Кафедра обліку і аудиту (ОА)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V76_P197-206.pdf287.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.